informal session

Informal session at Li Qing’s house, 1991. Left to right: Li Qing (sheng), his second son Yushan (yunluo), Liu Zhong (guanzi), Li Zengguang (drum), Kang Ren (sheng), Wu Mei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s